Vylúčenie zodpovednosti

Posledná aktualizácia: október 14, 2021

Výklad a definície

Interpretácia

Slová, ktoré sú začiatočným písmenom veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Na účely tohto vylúčenia zodpovednosti:

  • Spoločnosť (v tomto Vyhlásení označované buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglicko, WC2H 9JQ.
  • Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.
  • Vy  znamená jednotlivca pristupujúci k Službe, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo používa Službu.
  • Webová stránka odkazuje na Divernet, prístupný z https://divernet.com/

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v Službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne špeciálne, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v dôsledku zmluvy, nedbanlivosti alebo iného deliktu, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním Služby. alebo obsahu Služby. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, vymazať alebo upraviť obsah služby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty.

Zrieknutie sa lekárskych informácií

Informácie o zdravotnom stave poskytované Službou nie sú určené na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu chorôb. Produkty, služby, informácie a ďalší obsah poskytovaný Službou vrátane informácií odkazujúcich na webové stránky tretích strán sú poskytované len na informačné účely.

Informácie, ktoré ponúka Služba, nie sú vyčerpávajúce a nepokrývajú všetky choroby, neduhy, fyzické stavy alebo ich liečbu.

Jednotlivci sú rôzni a môžu reagovať odlišne na rôzne produkty. Komentáre zamestnancov alebo iných používateľov k Službe sú výlučne ich osobnými názormi vyjadrenými na základe ich vlastnej osobnej spôsobilosti a nie sú tvrdeniami Spoločnosti, ani nepredstavujú pozíciu alebo názor Spoločnosti.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne informácie poskytnuté Službou v súvislosti s odporúčaniami týkajúcimi sa doplnkov na akékoľvek zdravotné účely.

Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záruku v súvislosti s akýmikoľvek predávanými produktmi alebo službami. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody za poskytnuté informácie alebo služby, a to ani v prípade, že bola na možnosť vzniku škody upozornená.

Vyhlásenie FTC Affiliate

Zverejnenie, ktoré nasleduje, je určené na úplný súlad s politikou Federálnej obchodnej komisie v Spojených štátoch, ktorá vyžaduje transparentnosť v súvislosti so všetkými pridruženými vzťahmi, ktoré spoločnosť môže mať v rámci Služby.

Mali by ste predpokladať, že niektoré odkazy sú „pridružené odkazy“, teda odkaz so špeciálnym kódom sledovania.

To znamená, že ak kliknete na pridružený odkaz a zakúpite si položku, Spoločnosť môže získať pridruženú províziu. Toto je legitímny spôsob speňažovania a platenia za prevádzku Služby a Spoločnosť vám rada odhalí svoje pridružené vzťahy.

Cena položky je rovnaká bez ohľadu na to, či ide o pridružený odkaz alebo nie. Bez ohľadu na to spoločnosť odporúča iba produkty alebo služby, o ktorých sa spoločnosť domnieva, že prinesú používateľom pridanú hodnotu.

Pridružené reklamné programy, ktoré Služba používa, sú:

  • Program Amazon Services LLC Associates Ako spolupracovník Amazon zarábam z kvalifikovaných nákupov. Spoločnosť je účastníkom programu Amazon Services LLC Associates Program, partnerského reklamného programu navrhnutého tak, aby stránkam poskytoval prostriedky na zarábanie reklamných poplatkov inzerciou a prepojením na Amazon.com alebo endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com alebo AmazonWireless.com. Stránky v tejto službe môžu obsahovať pridružené odkazy na Amazon a jej pridružené stránky, na ktorých vlastník tejto služby, Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglicko, WC2H 9JQ, vykoná províziu za odporúčanie.
  • Mikes Dive Stores
  • Leisure Pro
  • Potápačský život

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované ani spravované spoločnosťou, ani s ňou nie sú žiadnym spôsobom spojené.

Upozorňujeme, že Spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Reklama Disclaimer

Počas používania Služby sa môžu objaviť aj reklamy tretích strán a odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť nevydáva žiadne vyhlásenie o presnosti alebo vhodnosti akýchkoľvek informácií obsiahnutých v týchto reklamách alebo webových stránkach a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správanie alebo obsah týchto reklám a webových stránok a za ponuky tretích strán. strany.

Reklamy tretích strán a odkazy na iné webové stránky, na ktorých sú inzerované tovary alebo služby, nie sú odporúčaniami alebo odporúčaniami spoločnosti týkajúcimi sa stránok, tovarov alebo služieb tretích strán. Spoločnosť nezodpovedá za obsah reklám, sľuby alebo kvalitu/spoľahlivosť produktov alebo služieb ponúkaných vo všetkých reklamách.

Recenzie produktu Vylúčenie zodpovednosti

S cieľom speňažiť a zaplatiť za prevádzku Služby môže Spoločnosť dostať kompenzáciu (buď peňažnú alebo prostredníctvom bezplatných produktov) za recenzie alebo podporu konkrétnej spoločnosti, produktu alebo služby.

Spoločnosť zostáva nezávislá a previerky sa vykonávajú na základe vlastných názorov Spoločnosti bez ohľadu na odmenu, ktorú možno získať.

V súlade s politikou Federálnej obchodnej komisie Spojených štátov amerických budú články, ktoré obsahujú recenziu spoločnosti, produktu alebo služby, za ktoré bola prijatá kompenzácia, obsahovať vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.

Chyby a vynechania zodpovednosti

Informácie poskytované službou slúžia len na všeobecné usmernenie v otázkach záujmu. Aj keď Spoločnosť prijme všetky opatrenia, aby zabezpečila aktuálnosť a presnosť obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše, vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov, pravidiel a nariadení, môže dochádzať k oneskoreniam, vynechaniu alebo nepresnostiam v informáciách obsiahnutých v Službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím týchto informácií.

Zrieknutie sa čestného použitia

Spoločnosť môže použiť materiál chránený autorskými právami, ktorý nie je vždy výslovne povolený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na kritiku, komentáre, spravodajstvo, vyučovanie, štipendium alebo výskum.

Spoločnosť je presvedčená, že to predstavuje „čestné použitie“ akéhokoľvek takého materiálu chráneného autorskými právami, ako je stanovené v časti 107 zákona o autorských právach Spojených štátov amerických.

Ak chcete použiť materiál chránený autorskými právami zo Služby na svoje vlastné účely, ktoré presahujú rámec fair use, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Views Expressed Disclaimer

Služba môže obsahovať názory a názory autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane Spoločnosti.

Komentáre zverejnené používateľmi sú ich výhradnou zodpovednosťou a používatelia prevezmú plnú zodpovednosť, zodpovednosť a vinu za akékoľvek urážky na cti alebo súdne spory, ktoré vyplývajú z niečoho napísaného alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne komentáre zverejnené užívateľmi a vyhradzuje si právo z akéhokoľvek dôvodu akýkoľvek komentár vymazať.

Žiadne odmietnutie zodpovednosti

Informácie o Službe sú poskytované s vedomím, že Spoločnosť sa tu nezaoberá poskytovaním právnych, účtovných, daňových alebo iných odborných rád a služieb. Ako taký by sa nemal používať ako náhrada za konzultácie s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s vaším prístupom alebo používaním alebo nemožnosťou prístupu alebo používania služby.

Vyhlásenie „Používanie na vlastné riziko“.

Všetky informácie v Službe sa poskytujú „tak, ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne záruky výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nebude zodpovedná voči vám ani nikomu inému za žiadne rozhodnutie alebo opatrenie prijaté na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, špeciálne alebo podobné škody, a to ani v prípade, že by bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vylúčenia zodpovednosti, môžete nás kontaktovať:

  • E-mailom: info@divernet.com